Petroleum Tech 1st Mini marathon 2018
(ปิดการรับสมัครแล้ว)

สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ Petroleum Tech 1st Mini Marathon 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และสนับสนุนงานวิจัยทางด้านพลังงานของนักศึกษา


เสื้อแบบมีแขน I Running Shirt

เสื้อแบบแขนกุด I Sleeveless Shirt

ขนาดไซส์เสื้อ I Shirt Size

แบบเหรียญที่ระลึก I Medal

รุ่นอายุการแข่งขัน | Age Group

แผนที่เส้นทางการวิ่งมินิมาราธอน I Mini Marathon 10.5 Km Running Map

แผนที่เส้นทางการวิ่งฟันรัน I Fun Run 5 Km. Running Map

กำหนดการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

สามารถรับได้ในวันที่ 16 -17 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (กำหนดเวลาและสถานที่ อาจมีความเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) หากไม่สะดวกมารับในวันดังกล่าว สามารถรับได้ภายในงาน ตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 05.20 น. ****โปรดจดจำหมายเลขผู้สมัคร และ นำหลักฐานที่มีชื่อ-สกุล และรูปภาพใบหน้าของท่าน เพื่อยืนยันตัวบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวบุคลากร มาในวันรับเสื้อ***

Petroleum Tech 1st Mini marathon 2018

ชื่อและนามสกุล | Name and Surname

เพศ | Gender

อายุ | Ages

สัญชาติ | Nationality

เบอร์โทรศัพท์ | phone number

อีเมล์ | Email

* ใช้ อีเมล์ @rmutsv.ac.th,@rmutsvmail.com หรือ @gmail.com

วันเกิด I Date of Birth (วัน/เดือน/ปี)

ที่อยู่ I Address

เฟสบุ๊ค I Facebook

ชมรมวิ่งที่สังกัด (ถ้ามี)

ชื่อบุคคลที่ติดต่อในเหตุเกิดกรณีฉุกเฉิน I Name

ประเภทการแข่งขัน : มินิมาราธอน I Mini Marathon 10.5 Km


* ระยะทาง(กิโลเมตร) : 10.5 Km

ประเภทการแข่งขัน : ฟันรัน I Fun Run 5 Km


* ระยะทาง(กิโลเมตร) : 5 Km

ประเภทการสมัคร I Registration Categories *